Hem > V > Vad Är Osakliga Löneskillnader?

Vad är osakliga löneskillnader?

Man kan alltså säga att osakliga löneskillnader är skillnader i lön som inte kan förklaras med hjälp av faktorer som är relevanta för de arbetsuppgifter man utför, den kompentens som krävs, hur väl man utför sitt arbete eller villkoren inom en konkurrerande arbetsmarknad.

Läs mer

Vad står i svensk lag om lönediskriminering?

Diskrimineringslagen förbjuder osakliga löneskillnader som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Med detta i åtanke, vad menas med arbetsvärdering och varför är det viktigt enligt do? Ett arbetsvärderingssystem värderar de krav som ställs i arbetet och ger en rangordning av svårighetsgraden mellan olika arbeten. Resultatet kan användas till att göra olika jämförelser internt och analysera hur företaget lever upp till sin lönepolitik.

Hur fungerar lönekartläggning?

Lönekartläggning handlar bland annat om att arbetsgivare ska analysera om det finns osakliga löneskillnader mellan könen för lika arbete eller för arbeten som bedöms vara likvärdiga. Arbetet med lönekartläggning ska genomföras årligen och arbetsgivare med fler än tio anställda ska dokumentera arbetet. Man kan också fråga vad innebär att löneskillnader är ovägda eller standarvägda? De som framhåller en större löneskillnad mellan könen jämför grupperna kvinnor och män rakt av med varandra (den så kallade ovägda löneskillnaden), medan de som argumenterar för att lönegapet är mindre jämför "likvärdiga" individer, en metod som ofta refereras till som den standardvägda löneskillnaden.

Får män basera lön på ålder?

Din lön får inte påverkas av ditt kön, din etniska tillhörighet, sexuell läggning eller ålder. Lönen får inte heller vara sämre för att du är visstids- eller deltidsanställd (omräknat till heltidslön). Därmed, vad är ett kollektivavtal och vad innebär det? Kollektivavtal är ett smidigt sätt att försäkra alla anställda på arbetsplatsen. Det är ett skriftligt avtal med försäkringar för till exempel sjukdom, arbetsskada, arbetslöshet, tjänstepension, föräldraledighet och dödsfall. Det reglerar även villkoren för lön, semester och arbetstid.

Vad menas med strukturella löneskillnader?

Det handlar inte om utbildning eller kompetens, det handlar inte om offentligt kontra privat, utan enbart om att kvinnors arbete värderas lägre än mäns. I sektorer, yrken och branscher där de flesta är kvinnor tjänar alla, inklusive männen, lägre. Det kallas strukturella löneskillnader. Vad menas med individuell lönesättning?

Individuell ersättning är det belopp som en person får i lön eller annan form av ersättning för sitt arbete.

Därefter, när behövs en jämställdhetsplan?

En könsjämställdhetsplan behövs när det finns en ojämn fördelning av könen inom ett företag eller en organisation. Planen behövs också när det finns en risk för att kvinnor och män ska behandlas olika inom företaget eller organisationen.

By Silverts Telkamp

Kan man koppla DVD spelare till dator? :: Vad är ett omprövningsbeslut?
Användbara länkar