Hem > V > Vilken Praktisk Och Rättslig Betydelse Har Det Att Handlingar Diarieförs?

Vilken praktisk och rättslig betydelse har det att handlingar diarieförs?

Om allmänheten ska kunna använda sig av handlingsoffentligheten fullt ut, måste den kunna få överblick över de handlingar som finns hos våra myndigheter. Därför har myndigheterna en skyldighet att upprätta register över sina allmänna handlingar.

Läs mer

För vilka gäller sekretessen och hur länge?

Sekretessen gäller så länge man kommit överens om att den ska gälla. Man kommer överens om en avtalstid under vilken information som lämnas ska hållas hemlig. Man kommer också överens om en sekretesstid under vilken informationen ska hållas hemlig. Därmed, när blir en allmän handling offentlig? En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar.

Med tanke på detta, i vems intresse finns sekretessen?

Enligt 24 kap 8 § OSL gäller sekretess i sådan särskild verksamhet hos en myndighet som avser framställning av statistik för uppgift som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Sekretessen är absolut och innebär att uppgifterna inte kan lämnas ut. Dessutom, vad säger osl lagen om sekretess? Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar. Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart.

Varför har vi offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen är till för att allmänheten ska ha god insyn i och kunna utöva medborgerlig kontroll över myndigheternas agerande. Den ger dock inte offentlighet åt allt myndighetsarbete. Så är till exempel styrelsers och arbetande kommittéers överläggningar som regel inte offentliga. Varför är offentlighetsprincipen viktig för oss i Sverige? Offentlighetsprincipen är en garanti för att vi ska kunna ta tillvara våra medborgerliga rättigheter. Som till exempel om rättssäkerhet. Om lika fall behandlas olika eller om det fattas felaktiga beslut kan det avslöjas om verksamheten bedrivs öppet. Öppenheten är en garanti för effektivitet i förvaltningen.

Hur använder man offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen ger alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Rätten gäller oavsett ålder och nationalitet. Man behöver alltså inte vara svensk medborgare. Huvudregeln är att man inte behöver uppge sitt namn eller berätta varför man vill se en handling. Vad menas med sekretess?

Konfidentialitet är att hålla information privat och se till att den inte delas med obehöriga personer. Detta kan göras genom fysiska, tekniska och organisatoriska åtgärder. Konfidentialitet är viktigt för att skydda individers privatliv och förhindra obehörig användning av information.

Folk frågar också vad menas med uppgiftsskyldighet?

Det finns många sätt att besvara den här frågan, men ansvarsskyldighet hänvisar i allmänhet till idén om att vara ansvarig eller ansvarig för sina handlingar. Detta kan betyda olika saker i olika sammanhang, men inbegriper ofta att man är ansvarig för konsekvenserna av sina handlingar, att man är öppen i sina affärer och att man är ansvarig inför andra för sina beslut.

By Isis Bastic

Vad är sekundära känslor? :: Hur använder man offentlighetsprincipen?
Användbara länkar